ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ให้บริการ คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร มอบรางวัลคนดีศรีสังคมแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 ธันวามหาราช

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร  มอบรางวัลคนดีศรีสังคมแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 ธันวามหาราช
เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  08.00 นาฬิกา  นายวุฒินัย  วงศ์ฟัก   อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6  มอบหมายให้  นายภราดร  อาสาสรรพกิจ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร เป็นตัวแทนในการมอบรางวัลคนดีศรีสังคม  ให้แก่  เด็กชายชุติพนธ์  ยอดจันทร์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5  ธันวามหาราช ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนในภาค 6 โดยมีอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เป็นประธานในการคัดเลือก  จากผู้กระทำความดี  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้กระทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป           ณ โรงเรียนเทศบาล 5  ธันวามหาราช  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร