ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ให้บริการ คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร มอบรางวัลคนดีศรีสังคมแก่นักเรียนโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร  มอบรางวัลคนดีศรีสังคมแก่นักเรียนโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  08.00 นาฬิกา  นายวุฒินัย  วงศ์ฟัก  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6  มอบหมายให้  นายภราดร  อาสาสรรพกิจ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร เป็นตัวแทนในการมอบรางวัลคนดีศรีสังคม  ให้แก่  นายพงศ์พันธ์      บุญหล้า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนในภาค 6 โดยมีอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เป็นประธานในการคัดเลือกจากผู้กระทำความดี  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้กระทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป ณ โรงเรียนหนองโสน ตำบลหนองโสน  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร