ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ให้บริการ คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ร่วมรับฟังการซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ร่วมรับฟังการซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)


เอกสารแนบ