ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ให้บริการ คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ร่วมต้อนรับและรับประทานอาหารเย็นกับรองนายกรัฐมนตรี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร  ร่วมต้อนรับและรับประทานอาหารเย็นกับรองนายกรัฐมนตรี


เอกสารแนบ