ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ให้บริการ คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมตักบาตรรับอรุณ เดินชมตลาดนี้เพื่อน้อง และสภากาแฟชาละวัน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร  ร่วมกิจกรรมตักบาตรรับอรุณ เดินชมตลาดนี้เพื่อน้อง และสภากาแฟชาละวัน


เอกสารแนบ