ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ให้บริการ คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 34 รายการ

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 34 รายการ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 34 รายการ


เอกสารแนบ