ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ให้บริการ คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการ เยี่ยมและให้กำลังใจเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการ เยี่ยมและให้กำลังใจเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6  ประจำปีงบประมาณ 2561


เอกสารแนบ