ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ให้บริการ คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) เพื่อประสานข้อราชการระหว่าศาลยุติธรรมทั่วประเทศ โดย เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) เพื่อประสานข้อราชการระหว่าศาลยุติธรรมทั่วประเทศ โดย เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม