ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ให้บริการ คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนตุลาคม 2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร  ประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนตุลาคม 2561